“ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะปัตติทานคาถา” คาถาถวายพระราชกุศลในหลวงร.9

โพสโดย : admin | วันที่ : 4 October 2017
หมวดหมู่ : สร้างแรงบันดาลใจ, เรื่องน่าอ่าน, ในหลวงรัชกาลที่ ๙

“ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะปัตติทานคาถา” คาถาถวายพระราชกุศลในหลวงร.9

คาถา ในหลวง ร 9

ล่าสุด เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” ได้เผยแพร่หมายกำหนดการ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 13 และ 14 ต.ค. 2560 พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พร้อมคาถาถวายพระราชกุศล “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”

โดยมี “คาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ที่สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร แต่งและแปล เพื่อให้พสกนิกรสามารถนำไปสวดเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ดังนี้

ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ

ปัตติทานคาถา

ยถาปิ ปะระมินโท โส           ภูมิพะโล มหิสสะโร
สวีริโย สะมุสสาโห              ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ
อะธิราชา มะหารัญญา          โลกะภาเค มะหิตตะเล
ทัยยานัง เทวะภูโต โข          ธะระมาโน ปสังสิโต
สักกะโต ชะนะตาเยวะ          สัมมานิโตภิปูชิโต
ทัยยะวาสีนะมัตถายะ           หิตายะ จะ สุขายะ จะ
สัตตะติวัสสะกาเล วะ           รัชชัง ธัมเมนะ การะยิ
เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ          อะธิวัตตันติ ภูปติง
ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส     สุทเท จัณฑาละปุกกุเส
น กิญจิ ปริวัชเชติ                สัพพะเมวาภิมัททะติ
ตัสะมา หิ ปัณฑิโต โปโส      สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน
สัมปเทยเยวะ ภิยโยโส         อัปปะมาเทนะ ชีวิตัง
อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ        อะธิคัณหาติ เจตะโส
ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ      โย จัตโถ สัมปรายิโก
สะวากขาตัสสะ ปาฐัสสะ       อัตถัง อัญญายะ สาธุกัง
ปฏิปัชเชถะ เมธาวี               อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถา
ยันทานิ เม กตัง ปุญญัง        เตนาเนนุททิเสนะ จะ
ยา กาจิ กุสลา มะยาสา        สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา
ปะระมินทะมหาราชา            ภาคี โหตุ วะ ปัตติยา
เขมัปปะทัญจะ ปัปโปตุ         ตัสสาสา สิชฌะตัง สุภาติ ฯ

แปลว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีพระวิริยอุตสาหะ มีพระวิสัยทัศน์ยาวไกล มีปัญญาฉลาดหลักแหลมในการปกครองประเทศ ทรงเป็นพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระมหาราชใดๆ ในโลก ทรงได้รับการสรรเสริญ สักการะ นับถือ บูชา ยกย่องว่าเป็นเทวดาที่ยังมีชีวิตอยู่ของปวงพสกนิกรชาวไทย ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม

สิ้นกาลเวลา ๗๐ ปี แต่ความชราและความตายย่อมพรากองค์พระภูมินทร์ล ความตายหาได้ละเว้นใครๆ ไม่ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร คนจัณฑาล ความตายย่อมทําลายทุกสิ่งถ้วนทั่ว เพราะฉะนั้นแลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ ส่วนตนก็พึงดําเนินชีวิตของตนให้ยิ่งด้วยความไม่ประมาท

บุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมจะได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ส่วนคือ ประโยชน์ปัจจุบัน และประโยชน์ในภายภาคหน้า ผู้มีปัญญารู้อรรถสาระแห่งพระบาลีตามที่ สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ดีแล้วน้อมปฏิบัติ โดยประการที่ชีวิตจะเป็นชีวิตที่มีสาระไม่เป็นชีวิตเปล่าประโยชน์ (ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท)

บุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว ณ กาลบัดนี้ ด้วยเหตุแห่งบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วและด้วยการถวายพระราชกุศลอันนี้ด้วยความปรารถนาอันใดอันหนึ่งที่เป็นกุศลของข้าพเจ้า ขอบุญและความหวังนั้นจงสําเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ ขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จงทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งปัตติทานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอพระองค์จงถึงซึ่งบทอันเกษมคือ พระนิพพาน ขอความปรารถนาอันดีงามของพระองค์ทั้งปวงนั้นจงสําเร็จโดยพลัน เทอญ ฯ

เสียงสวดคาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บทนี้ จะดังกึกก้องไปถึงสวรรค์ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพ่อร.9 ของปวงชนชาวไทยประทับอยู่อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูล และภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา  และ  ไทยรัฐ

แสดงความคิดเห็น